EMISNÁ KONTROLA

Druhy emisných kontrol

Pracovisko emisných kontrol má oprávnenie na nasledovné druhy emisných kontrol:

  • emisnú kontrolu pravidelnú,
  • emisnú kontrolu zvláštnu,
  • emisnú kontrolu administratívnu.

Čítaťďalej

 

Emisné limity

Emisné kontroly vozidiel so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom

Pri emisnej kontrole sa overuje či, objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého motora vozidla neprekračuje ustanovené emisné limity.

  1. Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).
  2. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú pre voľnobeh:

Čítaťďalej

 

Lehoty emisných kontrol

Lehoty emisných kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. (externý odkaz na www.zbierka.sk) v znení neskorších predpisov.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodliehajú vozidlá kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (tzv. dvojtakty) a vozidlá kategórie L.

Lehota 4 - 2 - 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť emisnej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Čítaťďalej